העצים לשרפת הקרבנות ופרה אדומה במקדש

מאמר זה עוסק בסוגיית העצים אשר שימשו לשריפת הקרבנות בבית המקדש מחד ולשריפת פרה אדומה מאידך. בספרות החיצונית והן בספרות התנאית  מופיעים קריטריונים אחדים לבחירת העצים המתאימים לצורך כך ואף רשימות המפרטות את מיני העצים. במסגרת זו עמדנו על ההבדל בין שני סוגי מקורות אלה המשקפים תפיסות הלכתיות שונות. ספרות חז"ל משקפת תפיסה יותר גמישה המאפשרת להשתמש כמעט בכל מיני העצים; היא מונה את העצים שהשתמשו בהם בפועל בימי המקדש  ורשימת עצים מצומצמת שנאסרו לשימוש זה.

לבד מניתוח הטקסטים, יש במחקר זו תרומה בהצגת תובנות המבוססות על סדרה של ניסויים, ששופכים אור על המקורות הקיימים ומשלימים אותם. הם מאפשרים לעמוד על תכונותיהם של העצים מבחינת איכות הבעירה ולנסות להעריך מדוע עצים מסוימים הועדפו לשימוש ומדוע אחרים נפסלו. כמו-כן, עמדנו על ההבדל בין עצי המערכה ששמשו לקרבנות במקדש  ובין העצים שבהם שרפו את הפרה האדומה.

המאמר הועלה לאתר – ר' https://jewish-faculty.biu.ac.il/node/1496

כתובת המאמר עצמו היא

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ17/amar.pdf

https://jewish-faculty.biu.ac.il/files/jewish-faculty/shared/JSIJ17/amar.pdf