לרשימת הספרים המלאה

מאמרים בעברית

הרשימה אינה כוללת סקירות ומאמרים רבים שנמצאים בשלבי הכנה שונים וטרם פורסמו, או כאלה שפורסמו בכתב העת 'סלעית', בגליונות ה'דף שבועי' של אוניברסיטת בר אילן (ופורסמו בקבצים 'מפירות האילן', בעברית ובאנגלית), בעתונים שונים: הצופה, מקור ראשון ועוד.

 1.  "האבנים המופלאות מהר סיני", קתדרה, 52 (תשמ"ט), עמ' 182-181.
 2. "הערות על הצומח והחקלאות של ארץ-ישראל בתקופה הממלוכית", בתוך: ארץ-ישראל בתקופה הממלוכית (י' דרורי עורך), ירושלים תשנ"ג, עמ' 236-220.
 3. "פרדריך הסלקוויסט - מראשוני חוקרי הטבע המקראי", בית מקרא, לח (תשנ"ג), עמ' 247-245.
 4. "אוג הבורסקאים בעת העתיקה", ישראל - עם וארץ, ז-ח (תש"ן-תשנ"ג), עמ' 198-191.
 5. "על כפרות מצמחים וחותלות מתמרים", חלמיש, 34/8 (תשנ"ג), עמ' 35-33.
 6. "עדויות על נוף הצומח הטבעי ביהודה ובשומרון בתקופת ימי-הביניים", שומרון ובנימין, ג, (ז"ח ארליך עורך, הוצאת מכללת יהודה ושומרון תשנ"ג, עמ' 124-110.
 7. "הידיעות הכתובות על הגידולים החקלאיים בשומרון בימי-הביניים", שומרון ובנימין, ג,  (ז"ח ארליך עורך), הוצאת מכללת יהודה ושומרון תשנ"ג, עמ' 54-43.
 8. "הרב אישתורי הפרחי וצמחי ארץ-ישראל", סיני, קיב (תשנ"ג), עמ' רסג-רעב.
 9. "שיטתו של הרב אישתורי הפרחי בזיהוי הצמחים", דברי הקונגרס העולמי האחד - עשר למדעי  היהדות, ב/1, ירושלים תשנ"ד, עמ' 140-133.
 10. "אבו אלעבאס אלנבאתי - עשבונאי אנדלוסי בארץ-ישראל האיובית", אריאל, 101-100 (תשנ"ד), עמ'   239-235.
 11. "אוג הבורסקאים בתקופה העתיקה", סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' קלא-קמג.
 12. "לזהותו של הבוץ", סיני, קיד (תשנ"ד), עמ' רנב-רס.
 13. "אבן אל-ביטאר חוקר צמחי אש-שאם", קתדרה, 76 (תשנ"ה), עמ' 76-49.
 14. "השימוש בכסית האבוב בארץ-ישראל וסוריה בימי הביניים", קורות, יא (תשנ"ה), עמ' 64-56.
 15. "פרדריך הסלקוויסט - מחלוצי המחקר הבוטני המדעי בארץ-ישראל", אריאל, 106-105 (תשנ"ה), עמ'  120-114.
 16. "תהליכי התאסלמות ואיסלום ביהודה ובשומרון בימי הביניים והשפעתם על ענף הגפן ועל ייצור  היין", בתוך: מחקרי יהודה ושומרון - דברי הכנס הרביעי תשנ"ד, אריאל-קדומים תשנ"ה, עמ' 261-247.
 17.  "פירושים ריאליים בפרשנות ימי-הביניים לצומח של ארץ-ישראל", סיני, קטז (תשנ"ה), עמ' פו-צו.
 18. "היחס בין הגליל והגולן בתקופה הרומית-ביזנטית ובימי  הביניים המוקדמים", סיני, קטז  (תשנ"ה), עמ' קפד-קפו (בשיתוף עם מ' ארליך).
 19. "הגים וחגים", סיני, קטז (תשנ"ה), עמ' רפד-רפח.
 20. רשימת חומרי המרפא של ארץ-ישראל וסוריה (אלשאם) בימי-הביניים - סקירה ראשונה (בשיתוף עם  י' דרורי וא' לב), רמת-גן תשנ"ה. (9 עמ' בעברית + 7 באנגלית)
 21. "חידושים אגרונומיים בראי פרשנות ספרי הקודש וההלכה בימי-הביניים", בד"ד, 3 (תשנ"ו), עמ' 97-87.
 22. "גרגירי הרימון", על אתר, א (תשנ"ו), עמ' 56-53.
 23. "השעורה במציאות וכסמל במגילת רות", על אתר, ב (תשנ"ו), עמ' 47-43.
 24. "גידולי חקלאות וצמחי תעשיה בארץ-ישראל בימי הביניים", אריאל, 113-112 (תשנ"ו), עמ' 70-46.
 25. "הדבש בארץ-ישראל בימי-הביניים" בתוך: מחקרי יהודה ושומרון - דברי הכנס החמישי תשנ"ה,  אריאל-קדומים תשנ"ו, עמ' 248-241.
 26. "סממני הקטורת על-פי ר' סעדיה גאון", סיני, קיח (תשנ"ו), עמ' קכט-קלט.
 27. "ייצוא התריאק מארץ-ישראל ושימושיו בימי-הביניים", קורות, יב (תשנ"ו-תשנ"ז), עמ' טז-כח.
 28. "פולחן העצים ליד קברי קדושים במסורת היהודית והמוסלמית", אריאל, 118-117 (תשנ"ז),   עמ' 162-155.
 29. "הבאת מנחת העומר ולחם הפנים מבקעת לוד - לזיהוים של צריפין ועין  סוכר", בתוך: מחקרי יהודה ושומרון - דברי הכנס השישי תשנ"ו, אריאל תשנ"ז, עמ' 189-179  (בשיתוף עם        אבי ששון).
 30. "מסורת וראליה בתיאורי רופא ירושלמי מהמאה העשירית", קתדרה, 81 (תשנ"ז), עמ' 23 -34.
 31. "יחס האדם לצומח והחקלאות של ארץ-ישראל בימי-הביניים", בתוך: חקרי ארץ (ספר היובל לכבוד  י' פליקס) ז' ספראי, א' פרידמן וי' שוורץ עורכים, רמת-גן תשנ"ז, עמ' 178-167.
 32. "הגידולים החקלאיים בבקעת הירדן בימי-הביניים", הכפר הקדום בארץ-ישראל (ש' דר וז' ספראי עורכים), תל-אביב תשנ"ז, עמ' 326-297.
 33. "מלח סדומית במעשה הקטורת על-פי רב סעדיה גאון", בד"ד, 5 (קיץ תשנ"ז), עמ' 110-101.
 34.  "עץ האפרסמון שבקטורת", תחומין, יז (תשנ"ז), עמ' 479-473.
 35. "חשיש וחשישיים בארץ-ישראל וסוריה בימי הביניים", אריאל, 120 (תשנ"ז), עמ' 282-277.
 36. "חומרי מרפא ושימושם בארץ-ישראל ובסוריה בימי-הביניים (המאות השביעית עד השש-עשרה)", עת הדעת, א (תשנ"ז), עמ' 115-112 (בשיתוף עם א' לב).
 37. "החיטה כעץ הדעת - הגיונו של זיהוי", סיני, קכ (תשנ"ז), עמ' קח-קיא.
 38. "השתמרותם של מקומות מרפא מקודשים בירושלים", תוך: מחקרי יהודה ושומרון - דברי הכנס השביעי תשנ"ז, קדומים-אריאל, תשנ"ח, עמ' 222-207.
 39. "זיהוי הצומח המקראי בראי פרשנות הקוראן", בית מקרא, קנב (תשנ"ח), עמ' 77-67.
 40. "מתקני דריכה בח'ירבת חבלתא (חלמיש)", עתיקות, 32 (תשנ"ח), עמ' 207-205  (בשיתוף עם ע' שיאון).
 41. "מהפכת הטקסטיל' בארץ-ישראל ובסוריה בימי-הביניים", קתדרה, 87 (תשנ"ח), עמ' 60-37.
 42. "ציוני קברים בארץ-ישראל", קובץ על יד, יד (תשנ"ח), עמ' 296-277.
 43. "שחלת - צפרן", על אתר, ג (תשנ"ח), עמ' 37-31.
 44. "ייצור דבש ענבים על-פי ר' חיים ויטאל", סיני, קכא (תשנ"ח), עמ' רלא-רלח (בשיתוף עם י' בוכמן).
 45. "כשרותו של הארבה", תחומין, יט (תשנ"ט), עמ'  299-283 (בשיתוף עם ח' סרי).
 46. "תמורות בענפי הכלכלה של תושבי בקעת החולה וסביבתה בימי-הביניים", בתוך: יד ליאיר,  ארץ-ישראל - עיונים בטבע, בסביבה ובידיעת הארץ לזכרו של יאיר בשן (מ' לבנה ור' יחזקאלי עורכים), הוצאת החברה להגנת הטבע תשנ"ט, עמ' 151-146.
 47. "הרפואה בירושלים בתקופה האיובית", הרפואה, 136 (תשנ"ט), עמ' 746-742.
 48. "רופאים יהודים מירושלים במאות שש עשרה-שמונה עשרה", בתוך: הרפואה בירושלים לדורותיה (א'  לב, ז' עמר וי' שוורץ עורכים), תל-אביב תשנ"ט, עמ' 98-79.
 49. "הגידולים החקלאיים על-פי תבליט לכיש", בית מקרא, קנט (תשנ"ט), עמ' 350 – 356.
 50. "על צמחי ה'חמנית' במקורות הקדומים", לשוננו לעם, נ (תשנ"ט), עמ' 147 – 148.
 51. "כיכרות סוכר וזכוכיות ממותקות", עת-מול, כד (מס' 145) תשנ"ט, עמ' 23-21.
 52. "אריגי פתילת המדבר בתקופה הקדומה", עת הדעת, ג (תש"ס), עמ' 121 – 130 (בשיתוף עם  ט' פרידמן).
 53. "החומץ והגפן כאמצעים לכיבוי אש – תופעה המצפה להסבר",  על אתר, ו (תש"ס), עמ' 33 – 40.
 54. "שבחו של החרוב ותפוצתו בארץ ישראל בראי המקורות היהודיים מימי הביניים", על אתר, ו  (תש"ס), עמ' 155 – 157.
 55. "הלכה ומעשה בחיבורו של רבי חיים ויטאל", סיני, קכה (תש"ס), עמ'   רב-רטו (בשיתוף עם י' בוכמן).
 56. "זיהוי מיני שרץ העוף בראי המסורת והמדע", בד"ד, 11 (תש"ס), עמ' 5 – 22
 57. "בין עצי הבשמים", מאמר ביקורת על ספרו של י' פליקס, לשוננו, סג (תש"ס-תשס"א), עמ' 151 – 153.
 58. ז' עמר וי' סרי, "ליקוטים ממילון שמות הרפואות של ר' יונה אבן ג'נאח", לשוננו, לג (תש"ס-תשס"א), עמ' 279- 291.
 59. "הפקת מחצבים מאזור ים המלח במאה העשירית על פי אלתמימי", אריאל, 143 – 144 (תשס"א),  עמ' 91 – 98.
 60. "על עקרונות אחדים בשיטתו של הרב יוסף קאפח בזיהוי צמחים וענייני ריאליה", בתוך ספר זכרון  לרב יוסף בן דוד קאפח  (ז' עמר וח' סרי עורכים), רמת-גן תשס"א, עמ' 68 – 73
 61. "סימני הארבה לאור מדרש מאוחר", על אתר, ח-ט (תשס"א), עמ' 99 – 106.
 62. "חומרי הרפואה המסורתיים בירושלים על-פי טיטוס טובלר", הרפואה, 138 (2000), עמ' 604 – 607  (בשיתוף עם אפרים לב).
 63. "תעשיית הנייר בארץ-ישראל ובסוריה בימי-הביניים", קתדרה, 98 (תשס"א), עמ' 73 – 96
 64. "מנהג הטינון בעשבים להכנת מצות במסורת תימן", תימא, ז (תשס"א), עמ' 177 – 186
 65. "האדמונית ותרופת הנכפה בתקופות הקדומות", מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי,  כא
 66. (תשס"א), עמ' 147 – 162.
 67. "חומרי רפואה מאלשאם על-פי אלמסתעיני", מחקרים בערבית ובתרבות האסלאם, א (ב' אברהמוב עורך), תל-אביב תשס"א, עמ' 61 – 77  (בשיתוף עם ירון סרי).
 68. "אבן בכלארש: מגדולי רופאי ספרד", קורות, טו (תשס"א-תשס"ב), עמ' עט-צא (בשיתוף עם ירון סרי).
 69. "'כשלג בקיץ' – מוצר תענוגות  בארץ-ישראל וסוריה", קתדרה,  102 (תשס"ב), עמ' 51 – 62
 70. "קרבן העוף – ביאור ריאלי בשולי גופי הלכות", מעלין בקודש, ד (תשס"ב), עמ' 117 – 144
 71. "הגידולים החקלאיים באזור אשקלון בימי הביניים",  בתוך:  אשקלון: כלת הדרום (א' ששון ואחרים  עורכים), אשקלון תשס"ב, עמ' 31-48
 72. "איגרת אודות התריאק מאשקלון", בתוך:  אשקלון: כלת הדרום (א' ששון ועורכים אחרים), אשקלון תשס"ב, עמ'  49-58  (בשיתוף  עם ירון סרי).
 73. "'בת' בהוראה של 'ביצה'", לשוננו, סד (תשס"ב), עמ' 343.
 74. "הפולמוס על כשרות החסידה  (Ciconia)בימי-הביניים", סיני, קכח (תשס"ב), עמ' קלה- קמו.
 75. "שילוח הקן – מצוה אקולוגית", תחומין, כב (תשס"ב), עמ' 531 – 536
 76. ז' עמר וע' חזות, "אבטיח הפקועה בכלכלת העיר עזה בעת החדשה", קורות, טז (תשס"ג), עמ' קג- קיט.
 77. "לסוגיית כשרותו של תרנגול ההודו", בד"ד 13 (תשס"ג), עמ' 69 – 89.
 78. "כשרות הטווס", שנה בשנה, מג (תשס"ג), עמ' 203-210.
 79. "פרויקט שימור מסורת בעלי החיים הטהורים", המעין, מג/ב (תשס"ג), עמ' 36-40 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 80.  "מציל הנפשות", עת-מול, כח/2 (תשס"ג), עמ' 11-13.
 81. "ריבוי 'תולעים' בחסה: עונשו של האדם המודרני", צהר, יג (חורף תשס"ג), עמ' 113 – 117
 82. "גילויה של תולעת השני", חידושים בחקר ירושלים, ח (תשס"ג), עמ' 133 – 140.
 83. "אכילת צפורי דרור (עצפר) במסורת יהודי תימן", אפיקים, קכג-קכד (תשס"ג), עמ' 51 – 52.
 84. "כשרות הג'ירף לאכילה – דו"ח ניתוח", תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 491 – 499 (בשיתוף עם ארי זיבוטפסקי ודני זיבוטסקי).
 85. "כשרות העוף פניניה", תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 500 – 508.
 86. "יען במקורות ישראל", על אתר, יב (תשס"ג), עמ' 29 – 46.
 87. "בעקבות 'סעודת ההלכה'", על אתר, יב (תשס"ג), עמ' 109 – 112.
 88. "מסורת העופות הטהורים של קהילות איטליה", סיני, קלב (תשס"ג), עמ' קלג-קמד.
 89. "נס השלו וכשרותו", תהודת כשרות, 26 (תשס"ג-תשס"ד), עמ' 13 – 22.
 90. "כשרות הברברי והמולרד", המעין, מד/א (תשס"ד), עמ' 35 – 42 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 91.  "חברים לרפואה: הרפואה כגורם מגשר בין פרנציסקנים ליהודים בירושלים העותמאנית", עת-תמול, כט 2 (תשס"ד), עמ' 22 – 23.
 92. "כשרות בקר היאק", תהודת כשרות, 27 (תשס"ד), עמ' 17 – 18.
 93. "המסחר הקדום בסממני הקטורת, בושם ותבלין", בתוך: הנבטים בנגב (ר' רוזנטל- הגיבוטום עורכת), חיפה תשס"ד, עמ' 61 – 66.
 94. "אכילת חגבים: שימור שקיעי תרבות תלמודית בקרב יהודי תימן", עטרת יצחק (י' טובי עורך), נתניה תשס"ד, עמ' 177 – 196.
 95. "החניטה במקורות ישראל", אסיא, עד-עה (תשס"ד), עמ' 32 – 36.
 96. "בית הכסא (Latrina) בארץ-ישראל בתקופה הרומית ביזנטית", ירושלים וארץ-ישראל, 2 (תשס"ה), עמ' 27 –50 (בשיתוף עם א' ברוך).
 97. "מהו השחין בלשון חז"ל", אסיא, עה-עו (תשס"ה), עמ' 65 – 69.
 98. "שקיעים של מסורת לשון עברית במילון התרופות של אלאדריסי", לשוננו, סז (תשס"ה), עמ'  179 – 194 (בשיתוף עם י' סרי).
 99. "קרב תרנגולים", עת-מול, ל 2 (תשס"ה), עמ' 20 – 22.
 100. "פרות ארצנו", עת-מול, ל 3 (תשס"ה), עמ' 4 – 7.
 101. "צמחי תימן בכתבי הרב יוסף קאפח", בתוך: תזונה ורפואה עממית (ז' מדר וי' ריעאני עורכים), תל אביב  תשס"ה, עמ' 157 – 168.
 102. "חומרי המרפא אצל יהודי תימן", בתוך: תזונה ורפואה עממית (ז' מדר וי' ריעאני עורכים), תל אביב תשס"ה,  עמ'  169 – 188.
 103. "ארבה והרבה – נזקי הארבה והדברתו בארץ-ישראל ובסביבתה בעבר ובהווה", אריאל, 168 (תשס"ה), עמ' 26 – 43.
 104. "מתיר העגונות מדמשק", עת-מול, ל 4 (תשס"ה), עמ' 16 –19.
 105. "לזיהוי דג השבוטא", המעין, מה/ג (תשס"ה), עמ' 41 –46 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי). (פורסם בשנית -  דייג ומדגה, לח (תשס"ח), עמ' 1091 – 1095).
 106. "היבטים רפואיים בהקדמות הרמב"ם למשנה: מראשית דרכו הרפואית של הרמב"ם", קובץ הרמב"ם, במלאת שמונה מאות שנה לפטירתו (י"א מובשוביץ), ירושלים תשס"ה, עמ' תכח- תלט.
 107. "בעקבות הארבה", תהודת כשרות, 32 (תשס"ה), עמ' 35 – 38.
 108. "ברכת לחם האנג'רה העשוי מטף", תחומין, כה (תשס"ה), עמ' 328 – 333.
 109. "האירוס כ- iris", על אתר, יג-יד (תשס"ו), עמ' 221 – 229.
 110. "השימוש בפרג התרבותי בארץ-ישראל ובסביבותיה עד לעת החדשה", בתוך: שדות אסורים: הפרג  והאופיום מימי קדם ועד ימינו (א' איילון וח' שורק עורכים), תל אביב תשס"ו, עמ' 108 – 121.
 111. "מתי הגיעו הג'אמוסים לנופי המים של ארץ-ישראל וסביבתה",  קתדרה, 117 (תשס"ו), עמ' 63 – 70 (בשיתוף עם י' סרי).
 112. "'זמרת הארץ' – על פי רב סעדיה גאון", שיח שדה, ב (תשס"ו), כתב-עת אינטרנטי.
 113. נ' דודאי וז' עמר, "לענה שיחנית (Artemisia arborescens L.)   צמח רפואה שהובא לארץ-ישראל מאירופה בתקופה הצלבנית ?", יער, 7 (תשס"ו), עמ' 35-40.
 114. "מתי פרצה טהרה יתרה בישראל ומתי פסקה", בד"ד, 17 (תשס"ו), עמ' 7 – 27.
 115. ז' עמר וי' סרי, "קטעים מחיבורו של אבן אלצורי – רופא ובוטנאי מאלשאם", ירושלים וארץ-ישראל, 4 – 5 (תשס"ז), עמ' 219 – 233.
 116. "כנימת הלכה במקורות היהודים", המעין, מז/א (תשס"ז), עמ' 35 – 40.
 117. "אזור גידולו של האפרסמון לאור מפת מידבא", שיח שדה, ד (תשס"ז), כתב-עת אינטרנטי.
 118. "הטיפול בכפיון (אפילפסיה) בעת העתיקה", קול הצמחים, 6 (2007), עמ' 34 – 35.
 119. "כשרות הג'אמוס", תחומין, כז (תשס"ז), עמ' 379 – 387 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 120. "פרופ' יהודה פליקס (1922 – 2005)", שנתון לחקר המקרא והמזרח הקדום, יז (תשס"ז), עמ' 1- 3.
 121. "האדום האדום הזה", ארץ וטבע, 111 (תשס"ז), עמ' 48 – 54.
 122. "הצומח בספר המדע", בתוך: משנה תורה להרמב"ם (מהדורת י' מקבילי), א, חיפה תשס"ו, עמ'  310- 313; "הצומח בספר אהבה", שם, ב, תשס"ז, עמ' 308 – 312; "הצומח בספר זמנים", שם, ג, עמ' 299 – 306.
 123. "אתרוגים 'מורכבים' ו'מוכלאים'", אמונת עתיך, 72 (תשרי תשס"ח), עמ' 36 – 43.
 124. "עלי האוג – אין מינן כלה", אמונת עיתך, 75 (תשס"ח), עמ' 31 – 33 (בשיתוף עם הרב מ' צארום).
 125. "חמשת מיני מרור על פי שיטת הרמב"ם", המעין, מח/ג (תשס"ח), עמ' 108 – 116.
 126. "אפרסמון והלכותיו", תחומין, כח (תשס"ח), עמ' 368 – 372.
 127. "מרפאים ורופאים יהודים בארץ-ישראל בתקופת השלטון העות'מאני", ממזרח וממערב, ח (תשס"ח), עמ' 7 – 19 (בשיתוף עם י' בוכמן).
 128. "משיקוליו של מהדיר – תגובה למאמרו של דרור פיקסלר", מסורה ליוסף (י' פרחי עורך), ה, נתניה תשס"ח, עמ' 300 – 302.
 129. "תוספת הדסים", סיני, קלט (תשס"ח), עמ'  סו – עב.
 130. "הצומח והחקלאות כמוטיב ראלי בפיוט הארץ-ישראלי", מסורת הפיוט, ד (תשס"ח), עמ' 85-101.
 131. "למשמעות הנקבים בארונות הקבורה בירושלים ובסביבותיה", ארץ- ישראל, כח (תשס"ח), עמ' 159 – 164 (בשיתוף עם ב' זיסו).
 132. "צוהר לעולמם של רופאים ומרפאים יהודים בארץ-ישראל העות'מאנית", גליליאו, 118 (2008), עמ'  60 – 67 (בשיתוף עם י' בוכמן).
 133. "לזיהוי השיפון", בד"ד, 20 (תשס"ח), עמ' 67 – 84.
 134. "אתיופיה בישראל – מחקר אתנופרמקולוגי של קהילת יוצאי אתיופיה", הרפואה, 147 (תמוז תשס"ח), עמ' 597 – 601  (בשיתוף עם ד'  דנינו).
 135. "בין רפואת אתיופיה לתימן", תהודה, 25 (תשס"ח), עמ' 68 – 73 (בשיתוף עם ד' דנינו).
 136. "ה'מרה' – אמצעי להבחנה בין צבי לאייל", המעין, מט/ב (טבת תשס"ט), עמ' 14 -18.
 137. "לחם הפנים – היבטים היסטוריים וריאליים", מעלין בקודש, יז (תשס"ט), עמ' 49 – 83.
 138. "על תרומת המקורות בערבית ובסורית לזיהוי מיני השזיפים בארץ ישראל הקדומה", לשוננו, עא (תשס"ט), עמ' 233 – 235 (מאמר תגובה).
 139. "הזמנה לברית המילה בנוסח יהודי תימן", מסורה ליוסף, ו  (י' פרחי עורך), נתניה תשס"ט, עמ' 289 – 294.
 140. "גיבון חלב כקריטריון כשרות להבחנה בין בעלי חיים טהורים לטמאים", בד"ד (תשס"ט), עמ' 75 – 94 (בשיתוף עם ד' אילוז וע' מרין).
 141. "לזיהוי האיל, הצבי והיחמור", על אתר, טו (תשס"ט), עמ' 7 – 20.
 142. "כשרות האיל והצבי", תחומין, כט  (תשס"ט), עמ' 162 – 172 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 143. "מתקן התעשייה בעין-בוקק: מפעל להפקת אינדיגו מהצמח ניל ?", מחקרי יהודה ושומרון, יח (תשס"ט),  עמ' 223 – 230 (בשיתוף עם ד"ר דוד אילוז).
 144. "תופעת העצים הקדושים בקרב היהודים בגליל", מחקרי גליל (ז' ספראי עורך), רמת גן תשס"ט, עמ' 135 – 159 (בשיתוף עם אפרים גיל עד).
 145. "זיהוי החיות הטהורות שבמקרא לאור מחקר הארכאו-זואולוגיה", קתדרה, 132 (תשס"ט), עמ' 33 – 54 (בשיתוף עם ר' בוכניק וג' בר-עוז).
 146. "ראשון חוקרי המקדש" (בעקבות המהדורה החדשה של 'שלטי גיבורים), המעין, נ/ד (תש"ע), עמ' 86 – 90.
 147. "שמן רָחֻץ – פירוש חדש", מחקרי יהודה ושומרון, יט (תש"ע), עמ' 47 – 58.
 148. "האפרסמון בארץ ישראל", מחקרי עיר דוד וירושלים הקדומה, דברי הכנס האחד-עשרה (א' מירון עורך), כרך חמישי, תש"ע, עמ' 61 – 73 (בשיתוף עם דוד אילוז).
 149. "לטהר את הטהור: עוד בענין כשרות הברבר (Muscovy)", המעין, נא/א  (תשע"א), עמ' 47 – 54.
 150. "מפנקסו של חנווני יהודי מצנעא", בתוך: בני תימן: מחקרים ביהדות תימן ומורשתה (א' גימאני, ר' ערוסי וש' רגב עורכים), רמת גן תשע"א, עמ' 117 – 133.
 151. "הפירוש התימני של זיהוי צמחי המשנה לרבנו נתן אב הישיבה", בתוך: מטוב יוסף, ספר היובל לכבוד יוסף טובי (א' אטינגר וד' בר-מעוז עורכים), ב, חיפה תשע"א, עמ' 11 – 22. (בשיתוף עם א' קאפח).
 152. "יד בודהא": סוגיית כשרותו של אתרוג האצבעות, בעקבות פרק מחיי ישיבת 'מיר' בשנחאי (תש"ב), מזרח, ב (תשע"א), עמ' לא-לו.
 153. "מתכון לאפיית לחם הפנים", המעין, נא/ג (ניסן תשע"א), עמ' 35 – 52.
 154. "עיון מחודש באיור שולחן לחם הפנים שבמטבעות מתתיה אנטיגונוס", מעלין בקודש, כא (תשע"א), עמ' 83 – 96.
 155. "עניות נוסח תימן", תהודה, 27 (תשע"א), עמ' 49 – 51.
 156. "להשיב את אנטילופת הבובל לארץ ישראל", אריאל, 197 – 198 (תשע"א), עמ' 205 – 208.
 157.  "חגבים", בתוך: י"מ לוינגר, מאור לכשרות, ב, ירושלים תשע"ב, עמ' 475 – 496.
 158. "ההיבט  הכלכלי של קרבנות הציבור במקדש", מעלין בקודש, כב (תשע"א), עמ' 85 – 125.
 159.  "החָמוס – זיהוי ה"חולדה" שבמשנה על ידי הרמב"ם", לשוננו, עג (תשע"א), עמ' 327 – 333.
 160. "הגתות מחורבת חבלתא שבנוה צוף (חלמיש): עדות אפשרית לייצור יין מתוק", בתוך: במעבה ההר (א' טבגר, ז' עמר  ומ' ביליג עורכים), בית אל תשע"ב, עמ' 135 – 141.
 161.  "גוון התכלת על פי הרמב"ם", המעין, נב/2 (טבת תשע"ב), עמ' 77 – 87.
 162.  "ההיבט הכלכלי של קרבנות היחיד והיערכותה של ירושלים כעיר מקדש", מעלין בקודש, כג (תשע"ב), עמ' 45 – 73.
 163. "האפרסמון מעין גדי וסיפורה של מצדה", מחקרי יהודה ושומרון, כא (תשע"ב), עמ' 227 – 234.
 164.  "זיהוי בעלי החיים שבמשנה על פי פירוש הרמב"ם", מסורה ליוסף, ז (תשע"ב), עמ' 437 – 447.
 165.  "השימוש ברותם בטיפול בצהבת ילודים במסורת יהודי תימן", תהודה, 28 (תשע"ב), עמ' 132 – 136.
 166. "הזיכרון ושמירתו במקורות הרפואה היהודיים", קול הצמחים, 16 (2012), עמ' 31 – 33.
 167.  "המדריך הקצר למפצח הארגמונים", על אתר, יז (תשע"ג), עמ' 111 – 123.
 168.  "הרפואה בירושלים", בתוך: ספר ירושלים בתקופה הממלוכית (1260 – 1517), (א' פרידמן וי' דרורי עורכים), ירושלים תשע"ג, עמ' 250 – 256 (בשיתוף עם א' לב).
 169.  "האפרסמון מיריחו ועין גדי ושימושיו הרפואיים", אריאל, 200 – 202 (תשע"ג), עמ' 179 – 186 (בשיתוף עם ד' אילוז)
 170.  "שמות חיים" (ביקורת על ספרו של דוד טלשיר), לשוננו, עה (תשס"ג), עמ' 127 – 132.
 171.  "זיהוי סיבי טוואי המשי באריגים עתיקים בארץ ישראל", ירושלים וארץ ישראל, 8 – 9 (תשע"ג), עמ' 441 – 455 (בשיתוף עם א' ברנס וד' אילוז).
 172.  "העומר שעלה ממישור החוף לירושלים", בתוך: יד אביתר (הרב י' אליאב עורך), ירושלים תשע"ג, עמ' 181 - 193  (בשיתוף עם א' ששון)
 173.  "צביעת תכלת על פי הרמב"ם ושימוש בסממני צביעה טבעיים", המעין, נג/ד (תמוז תשנ"ג), עמ' 35 – 53 (בשיתוף עם ד' אילוז).
 174.  "זקום מצרי ושימושיו באזור בקע הירדן", מחקרי יהודה ושומרון, כב (תשע"ג), עמ' 369 – 376 (בשיתוף עם אורית שמיר)
 175. "יין חי ויין מזוג: על יינות שלהם ועל יינות שלנו", בד"ד, 28 (תשע"ד), עמ' 75 – 96.
 176. "לזיהוי הארגמן על פי רס"ג והרמב"ם", בתוך: וישם מדברה כעדן: ספר הזכרון לרב אבשלום עדן (ש' פנחס-כהן עורך), ירושלים תשע"ד, עמ' 437 – 454.
 177.  "ג'נדלי וחמדאני – זני ענבים למאכל וליין בעבר ובהווה", מחקרי יהודה ושומרון, כג (תשע"ד), עמ' 399 – 408 (בשיתוף עם א' דרורי, י' נצר, י'   הניג וא' שגב).
 178.  "אריגי ארגמן האמתי ממערות מורבעאת ותחליפי ארגמן אחרים שנמצאו במערות מדבר יהודה", מחקרי יהודה ושומרון, כג (תשע"ד), עמ' 409 – 525 (בשיתוף עם נ' סוקניק, ד' אילוז, א' שמיר, א' ורוואק).
 179.  "פרא וחמור – ומה שביניהם", לשוננו, עו (תשע"ד), עמ' 265 – 283.
 180. "הכנת שתי הלחם", מעלין בקודש, כח (תשע"ד), עמ' 47 – 57.
 181. "מקורותיו של הרמב"ם לזיהוי הצומח והחי בפירושו למשנה", מקורות, 5 (תשע"ה), עמ' 11 – 15.
 182.  "זיהוי הצבענים באריגי מויאת עואד", מכמנים, 25 (תשע"ה), עמ' 63 – 72 (בשיתוף עם נ' סוקניק וד' אילוז).
 183. "ציונים בתולדות הרפואה בירושלים במרוצת הדורות", בתוך: ירושלים: גיליון רפואי – דברי ימי העיר בראי הרפואה והאמונה (נ' שלו כליפה וא' ליבר עורכות), ירושלים תשע"ה, עמ' 79 – 93.
 184. "בחינה מחודשת של הצבענים שבאריגים ממערת האיגרות",  מחקרי יהודה ושומרון, כד (תשע"ה), עמ' 331- 350 (בשיתוף נ' סוקניק, א' ורוואק וד' אילוז)
 185. "הזֶבּוּ בארץ ישראל: בקר עם חטוטרת", קתדרה, 157 (תשע"ו), עמ' 7 – 32.
 186. "אבני חן מפרויקט סינון העפר מהר הבית ומשמעותן", חידושים בחקר ירושלים, הקובץ העשרים ואחד, רמת גן תשע"ו, עמ' 308 – 319 (בשיתוף עם י' אלקיים, ג' ברקאי וי' דבירה).
 187. "האפוד, אבני החושן והשמיר", המעין, נו/ג (תשע"ו), עמ' 41 – 59.
 188. "עיבוד עור ג'ירפה לכתיבת סת"ם", מסורה ליוסף, ט (תשע"ו), עמ' 135 – 148.
 189. "תקות השני", עת-מול, 247 (תשע"ו), עמ' 2- 4.
 190. "זיהוי אבני החושן", בד"ד, 31 (תשע"ו), עמ' 7 – 27.
 191. "רכושה של משפחה יהודית מן המעמד הבינוני בתימן", תימא, יד (תשע"ז), עמ' 123 – 135.
 192. "שיעור הזית הגדול: בין מציאות לחישוב הלכתי", אמונת עתיך, 114 (תשע"ז), עמ' 43 – 48.
 193. "הרב חיים כסאר ושיפור ייצור התפילין בתימן", תהודה, 32 (תשע"ז), עמ' 22 –
 194. "על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת", אמנות עתיך, 116 (תשע"ז), עמ' 115 – 119.
 195. "תעשיית הארגמן לאור הממצא הארכאולוגי בארץ ישראל ובלבנון", קדמוניות, 153 (תשע"ז), עמ' 9 – 16.
 196. "התראת צבע אדום", עת-מול,  251 (תשע"ז), עמ' 16 – 17.
 197. "גיבון גבינה בפרחים", אמונת עתיך, 117 (תשע"ז), עמ' 51 – 52.
 198. "לוטם שעיר (כרתי) – מצמחי הבושם של ארץ ישראל", במעבה ההר, ז (תשע"ח), עמ' 107 – 114.
 199. "הדס מורכב – בעיה הלכתית שאינה קיימת", המעין, 223 (תשע"ח), עמ' 19 – 24.
 200. "גידולי תימן על פי אלואסעי", תהודה, 33 (תשע"ח), עמ' 9 – 21 (בשיתוף עם י' סרי).
 201. "מסורת הכשרות של בעלי החיים הטהורים בקרב קהילות ישראל במרוצת הדורות", עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות" (א' גוטליב עורך), רמת גן תשע"ח, עמ' 136 – 144.
 202. "צמר חיה שבים", מחקרי גבעה, ד (תשע"ו-ז), עמ' 115 – 122.
 203.  "סירוס בעלי חיים לצורך פיטום", המעין, 225 (תשע"ח), עמ' 60 – 66.
 204. "כחל ושרק  – עדות לאיפור נשים במערת האיגרות במדבר יהודה מימי מרד בר כוכבא", ירושלים וארץ ישראל, 10 – 11 (תשע"ח), עמ' 193 – 210
 205.     "הארגמן במקורות היהודיים הקדומים", אל עומק התכלת (א' מאיר, י' בלוך וי' קפלן עורכים), 2018 ירושלים, עמ' 120 – 126.
 206.     "התכלת במקורות היהודיים הקדומים", אל עומק התכלת (א' מאיר, י' בלוך וי' קפלן עורכים), 2018 ירושלים, עמ' 140 – 154.
 207.    "האתרוג ברפואה – מתיאופרסטוס עד ימינו", בתוך: האתרוג: מסורת, מחקר ומעשה (א' גולדשמידט ומ' בר-יוסף עורכים), ירושלים תשע"ח, עמ' 242 – 247.
 208.    "אתרוגי ארץ ישראל בעת החדשה", בתוך: האתרוג: מסורת, מחקר ומעשה (א' גולדשמידט ומ' בר-יוסף עורכים), ירושלים תשע"ח, עמ' 368- 395.
 209.    "הגדרת הלבלוב לעניין ברכת האילנות" תחומין, לח (תשע"ח), עמ' 470 – 477
 210.    "כשרות ביצים מוזרות ומרוקמות – מציאות הלכתית שכיחה", אמונת עתך, 121 (תשע"ט), עמ' 64 – 66.
 211.    "אלת המסטיק: הפקת שרף בארץ ישראל לפי המודל היווני", במעבה ההר, ח (תשע"ט), עמ' 225 – 236.
 212.  "ברבורים ותוכיים: שמות מוטעים שהתקבעו בעברית בת ימינו", לשוננו, פ (תשע"ח), עמ' 365 – 384.
 213.  "גלוסר למונחים מיוחדים בחיבורו של אסף", על יד יחיאל (ש' פינחס-כהן עורך), קרית אונו – קדומים תשע"ט, עמ' 129 – 147.
 214.    "ישראל אהרני ופעילותו בוועד הלשון", העברית, סה (תשע"ח-ט), עמ' 109 – 128
 215.     "מיתוס הבוגוניה, התפיסה ההלכתית וההיתר לאכול דבש דבורים", Hakirah (חקירה), 26 (2019), עמ' נג-ס.
 216.  "משדה הציד לתוך החצר:  העגור בראי התיעוד ההיסטורי וסוגיית כשרותו לאור ספרות הראשונים", JSIJ  16 (2019), עמ' 1- 14 (בשיתוף עם ליאור יעקבי).
 217. "כשרות העפצים" תחומין, לט (תשע"ט), עמ' 515- 523.
 218.  "'הורס' מצמחי הצביעה היחודיים של תימן", תהודה, לה (תשע"ט), עמ' 101 – 108.
 219.    "עצים לשרפת הקרבנות ולהכנת אפר פרה אדומה: המקורות הכתובים ותוצאות ניסוי מעשי",  JSIJ 17 (2019), עמ' 1- 20.
 220.  "הפלפל השחור בארץ־ישראל : על גידול צמחים אקזוטיים 'מהודו ועד כוש' לאור מדרשי חז"ל,  ירושלים וארץ-ישראל, 12 – 13 (תש"פ), עמ' 309 – 332.
 221.     "בצל תהילתו: יהודית אהרני – הזואולוגית העברייה הראשונה", עת-מול 267 (תש"פ), עמ' 18 – 22
 222.   "'ברכות הנהנין' בנוסח יהודי עדן", תימא, יז (תש"פ), עמ' 80 – 102 (בשיתוף עם ד' יעקב)
 223.   "ניסוי מדמה של שריפת פרה אדומה", תחומין, מ (תש"פ), עמ' 543 – 553.
 224. "ההיסטוריה של גידול זיתים בישראל", יער, 19 (תשפ"א), עמ' 62 – 73 (בשתוף א' דג וע' ברזני).
 225. "מור ולבונה:  על כמה מצמחי "הקטורת שבמסחר הערבי-נבטי", בתוך: דרכי הבשמים (ח' בן דוד וד' פרי עורכים), שדה בוקר 2021, עמ' 19 – 28.
 226. "שרף ושמן מלִבְנֶה רפואי", במעבה ההר, 11/ 1 (תשפ"א), עמ' 121 – 139 (בשיתוף עם א' זבטני).
 227. "הזבאד בתרבות יהודי תימן", תהודה, 40 (תשפ"א), עמ' 275 – 284.
 228. "ר' חיים עמר הלוי ותרומתו לבית הספר בצנעא", תהודה, 40 (תשפ"א), עמ' 285 – 290.
 229. "השימוש באלות בארץ ישראל בעת העתיקה: פירות, שמן ושרף", מורשת ישראל, 19 (2021), עמ' 5 – 42 (בשיתוף עם א' זבטני).
 230. "המרפא התימני מארי סאלם חביב", תהודה 41 (תשפ"ב), עמ' 375 – 379.
 231. "לב התמר ומי דקלים", אמונת עיתך, 134 (תשפ"ב), עמ' 62 - 67.
 232. "צמחי מאכל ובשמים בתימן לאור התכלאל", תימא, יט (תשפ"ב), עמ' 89 - 149.
 233. "רקיקי מצות והכנתם במקדש: היבטים הלכתיים, היסטוריים ומעשיים", המעין, 241 (תשפ"ב), עמ' 31 - 46

מאמרים באנגלית

 1. "Medicinal substances in the Land of Israel in the time of the Bible", the Mishnah, and the Talmud in light of written sources, in: Illness and Healing in Ancient Times, University of Haifa, 1996, pp. 52-61.
 2. “Milkweed – Fibers to fabric”, Shuttle, Spindle, & Dyepot, 28 (1997), pp. 43-45. (with Toni Friedman).
  This article was also published in Archaeological Textiles Newsletter, 24 (1997), pp. 43-46.
 3. “Gold production in the ‘Arabah Valley in the tenth century”, IEJ, 47 (1997), pp. 100-103.
 4. “The production of salt and sulphur from the Dead Sea Region in the tenth century according to al-Tamimi”, PEQ, 130 (1998), pp. 3-7.
 5. “The ash and the red material from Qumran”, Dead Sea Discoveries, 5 (1998), pp. 1-15.
 6. “Written sources regarding the Jazirat Fara’un (Coral Island) textiles”, ‘Atiqot, 36 (1998), pp. 114-119.
 7. “Tradition, uses, and biodiversity of rocket (Eruca sativa Brassicaceae) in Israel”,  Economic Botany, 52 (1998), pp. 394-400. (with Z. Yaniv and  D. Schafferman).
 8. “The choice produce of the land according to Sa’adia Gaon”, in: Proceedings of the Twelfth World Congress of Jewish Studies (Division A), Jerusalem 1999, pp. 269-277.
 9. Agricultural realia in light of the Lachish Relief”, Ugarit-Forschungen, 31 (1999), pp. 1-11.
 10. “The Lord’s Field”: Galgala, Jericho, and Jerusalem and the polemics of the Byzantine period”, Jerusalem and Eretz Israel (J. Schwartz, Z. Amar, and I. Ziffer, Eds.), Ramat-Gan Tel-Aviv 2000, pp. 77-88. (with J. Schwartz).
 11. “Ethnopharmacological survey of traditional drugs sold in Israel at the end of the 20th century”, Journal of Ethnopharmacology, 72 (2000), pp. 191-205 (with Efraim Lev).
 12. “The history of the paper industry  in al-Sham in the Middle Ages” in: Towns and Material Culture in the Medieval Middle East (Y. Lev, Ed.). Leiden-Boston-Koln 2002, pp. 119-133.
 13. “Ethnopharmacological survey of traditional drugs sold in Jordan”, Journal of Ethnopharmacology, 82 (2002), pp. 131-145 (with Efraim Lev).
 14. “The eating of locusts in Jewish Tradition after the Talmudic Period”, Torah u-Madda Journal, 11 (2002), pp. 186-202.
 15. “Transformations in the Agriculture of al-Sham during the Mamluk period (1250-1517  CE)”, The Rural Landscape of Ancient Israel (A. M. Maeir, S. Dar & Z. Safrai ed.), Oxsford  2003, pp. 149-158.
 16. ‘The Halachic tale of three American birds: Turkey, Prairie Chicken, and Muscovy Duck”, Journal of Halacha and Contemporary Society, 46 (2003), pp. 81-103 (with A. Zivotofsky).
 17. “The eating of  locusts in Jewish tradition after the Talmudic Period”,  The Torah u-Madda Journal, 11 (2002-2003), pp. 186-202.
 18. “Giraffe: A Halakhically oriented dissection”, The Torah u-Madda Journal, 11 (2002-2003),  pp. 203-221 (With A.Z. Zivotofsky & D.  Zivotofsky).
 19. “Ibn al-Suri, physician and botanist of al-Sham”, PEQ, 135/2 (2003), pp . 124-130 (This article was also published in: Jerusalem and Eretz-Israel, 4-5 (2007), pp. 219-233.
 20. “The turning point from an Archaic Arab medical system to an early modern european system in Jerusalem according to the Swiss physician Titus Tobler (1806-1877),  Canadian Bulletin of Medical History, 21 (2004), pp,  159-182  (With E. Lev).
 21. “The Jerusalem Balsam: From the Franciscan Monastery in the old city of Jerusalem to Martindale 33”,Journal of  Ethnopharmacology, 101 (2005), pp. 16-26. (With A. Moussaieff, E. Fride, E. Lev, D. Steinberg, R. Gallily & R. Mechoulam.
 22. “The scarlet dye of the Holy Land, BioScience, 55 (2005), pp. 780-783 (With H. Gottlieb, L. Varshavsky & D. Iluz).
 23. “An early glimpse at Western medicine in Jerusalem 1700-1840: The case of the Jews and the Franciscans’ medical activity”, Vesalius, 11 (2005), pp. 81-87. (With E. Lev).
 24. "Cereal beer (Sheikhar) in Jewish sources", Viennese  Ethnomedicine Newsletter,  8 (2005), pp. 3-7 (With E. Lev & Z. Yaniv).
 25. "Identifying the ancient Shibuta”, Environmental Biology of Fishes, 75 (2006), pp. 361-363.  (With A.Z. Zivotofsky & D. Zivotofsky).
 26. "Fishy Tale: Identifying the Talmudic Shibuta”, The Jewish Observer, 39 (2006), pp.  31-35.
 27. "Reconstruction of the inventory of materia medica used by members of the Jewish community of medieval Cairo according to prescriptions found in the Taylor-Schechter Genizah collection, Cambridge", Journal of Ethnoparmacology, 108 (2006), pp. 428 – 444 (With E. Lev).
 28. “Rabbi David de-Silva, Jerusalem physician of the eighteenth century", Revue des Etudes juives, 165 (2006), pp. 457-483.
 29. "Practice versus Theory: Medieval Materia Medica according to the Cairo Genizah", Medical History, 51 (2007), pp. 507 – 526  (With E. Lev).
 30. "The Significance of the Genizah's Medical Documents for the Study of Medieval Mediterranean Trade", JESHO, 50 (2007), pp. 524-541   (With E. Lev).
 31. "Wall Pellitory as a Glass Cleaning Material in the Land of Israel in the Middle Ages", Economic Botany, 62/1 (2008), pp. 85-89 (with D. Iluz).
 32. "'Fossils' of practical medical knowledge from medieval Cairo", Journal of Ethno-Pharmacology, 119 (2008), pp. 24-40   (With E. Lev).
 33. "Captive Gazelles in Iraqi Jewry in Modern Times in Relation to Cultural Practices and Vernacular Housing", Journal of Modern Jewish Studies,   8 (2009), pp. 23–39 (With E. Nissan).
 34. "Šmn Rahus", Palestine Exploration Quarterly, 141, 1 (2009), pp. 18–26.
 35. "Treading nstallationst Kh.  ablata Hallamish/Neveh Suf)", in: Oil and Wine Presses in Israel from the Hellenistic, Roman and Byzantine Periods (E. Ayalon, R. Frankel & A. Kloner eds), BAR International Series 1972, Oxford 2009, pp. 223-226 (With Ofer Sion).
 36. "Little Ethiopia: An Ethnopharmacological Study of the Ethiopian Community in Israel", International Journal of Ethiopian Studies, 4 (2009), pp. 104-134  (with D. Danino).
 37. "The Contribution of Archaeozoology to the Identification of the Ritually Clean Ungulates Mentioned in The Hebrew Bible", Journal of Hebrew Scriptures, 10 (2009), pp. 2-24 (With R. Bouchnick and G.  Bar-Oz).
 38. "Ibn Rushd on Galen and the New Drugs Spread by the Arabs", Journal Asiatique, 297 (2009), pp. 83-101 (With E, Lev and Y. Serri).
 39. "The Paper and Textile Industry in the Land of Israel and Its Raw Materials in Light of an Analysis of the Cairo Genizah Documents", in: “From a Sacred Source, Genizah Studies in Honour of Professor Stefan C. Reif (B. Outhwaite and S. Bhayro ed.), Leiden – Boston 2010, pp. 25 – 42 (with A. Gorski, and I. Neumann).
 40. "Medicinal properties of Commiphora gileadensis", African Journal of Pharmacy and Pharmacology, Vol. 4 (2010), pp. 516 – 520 (with D. Iluz, M. Hoffman and N. Gilboa-Garber).
 41. "The Shewbread Table on the Coins of Mattathias Antigonus: A Reconsideration", in: D. Barag and B. Zissu (eds.), Studies in Honour of Arnold Spaer, [Israel Numismatic Journal 17], Jerusalem, 2010, pp. 46-56
 42. "Clarifying Why the Muscovy Duck is Kosher: A Factually Accurate Response", Ḥakirah, 11 (2022), pp. 159-174 (with A. Zivotofsky).
 43. "Watermelon, Chate Melon and Cucumber: New Light on Traditional Field Crops of the Meddle Ages", Journal Asiatique, 299 (2011), pp. 193-204 (with E. Lev).
 44. "Biblical Milk Taboos and Scientific Methodology with Ancient Nomenclature", Natural Resources, 2/4 (2011), pp. 240-243 (with D. Iluz, M. Goldberg, U. Merin & Y. Katz).
 45. "Medieval emergence of sweet melons, Cucumis melo (Cucurbitaceae)", Annals of Botany 110 (2012), pp. 23–33 (with H. S. Paris and E. Lev).
 46. "Medieval History of the Duda’im Melon (Cucumis melo, Cucurbitaceae)", Economic Botany, 66 (2012), pp. 276-284 33 (with H. S. Paris and E. Lev).
 47. "What They Served at the Banquet for the Wedding of Shim'on Nathan's Daughter: Considerations on the Sense of tsvi, in Sources from East and West", Australian Journal of Jewish Studies, 26 (2012) pp.  95 – 129 (with E. Nissan).
 48. "Trends in the Use of Perfumes and Incense in the Near East after the Muslim Conquests", Journal of the Royal Asiatic Society, 23 (2013), pp. 11-30 (With E. Lev).
 49. "Animals"; in: Encyclopedia of Jewish Folklore and Tratitions, I (R. Patai & H. Bar-Itzhak eds.), New-York – London 2013, pp. 37 – 39 (with E. Lev).
 50. "A Medieval Judaeo-Arabic Glossary of Drugs's Names in the Taylor-Schechter Genizah Collection, Cambridge", Semitic Studies, Supplement 31 (2013), pp. 197 – 211. (with E, Lev).
 51. "Purple-Dyed Textiles from Wadi Murabba`at: Historical, Archaeological and Chemical", Archaeological Textiles Review, 55 (2013), pp. 46 – 54 (with N.Sukenik, D. Iluz & A. Varvak).
 52. "Зоар Амар, "Этрог 'Пальцы Будды' - кошерен ли он для благословения в Суккот?" (Etrog 'Paltsy Buddy' - kosheren li on dlia blagoslovenia v Sukkot?), LEV - Zeitschrift rund um das (junge) judische Leben, 8 (2014) .pp. 8-9
 53. "On Ibn Juljul and the meaning and importance of the list of medicinal substances not mentioned by Dioscorides", Journal of Royal Asiatic Society, series 3 (2014), pp. 1 - 27 (with E. Lev & Y. Serri).
 54. "Neue Textilfunde mit der Farbe Purpur aus der judäischen Wüste in Israel", Antike Welt, 2 (2014), pp. 4 – 5 (with N. Sukenik, D. Iluz, O. Shamir, A. Varvak).
 55. "Ampelographic and genetic characterization of an initial Israeli grapevine germplasm  Collection", Vitis 54 (2015, Special Issue), pp. 107–110 (with E. Drori, O. Rahimi, Y. Henig, S. Lorenzi, H. Brauner, A. Marrano, Y. Netzer, O. Failla & S. Grando).
 56. "Chemical analysis of Murex-dyed textiles from wadi Murabba'at, Israel", Journal of Archaeological Science: Reports 3 (2015), pp.  565–570 (with N. Sukenik, A. Varvak  & D. Iluz)
 57. "A Re-Evaluation of the Textile Dyes in the Cave of  Letters", in: Textiles, Basketry and Dyes in the Ancient Mediterranean World (J. Ortiz, C.Alfaro, L. Turell and M.J.Martinez (eds.), Valencia 2016, pp. 263- 273. (with N. Sukenik, A. Varvak  & D. Iluz).
 58. Tree Wormwood (Artemisia arborescens) at Montfort Castle: The Possible Introduction of Medicinal Plant from Western Europe to the Latin East in the Crusader Period", Montfort -  History, early Research and Recent Studies of the Principal Fortress of the Teutonic Order in the Latin East (Adrian J. Boas ed.), Leiden 2017, pp. 258 – 265 (with N. Dudai).
 59. "New Evidence of the Purple-Dye Industry at Tel Shiqmona, Israel". Archaeometry, (2017) pp. 1-11 doi: 10.1111/arcm.12290.(with N. Sukenik, D. Iluz,  A. Varvak, and S.  Bar).
 60. "Balsam: The Most Expensive Perfume Plant in the World", The Paths of  Daniel: Studies in Judaism and Jewish Culture in Honor of Rabbi Professor Daniel Sperber (A. S. Ferziger ed.), Ramat Gan 2017, pp. 15-27 (with D. Iluz).
 61. "Most – Cherished Gemstone in the Medieval Arab World", The Royal Asiatic Society, 27 (2017), pp. 377-401 (With E.Lev).
 62. "Early evidence (late 2nd millennium BCE) of plant-based dyeing of textiles from Timna, Israel", Plos One, 2017 (With N. Sukenik , D. Iluz, A. Varvak, V. Workman, O. Shamir,And Erez Ben-Yosef) http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0179014.
 63.     "Purple in Ancient Jewish Sources", Out of the Blue, (O. Meiri, Y. Bloch & Y. Kaplan  eds.),   Jerusalem 2018, pp. 121-130.     "Tekhelet Blue in Ancient Jewish Sources", Out of the Blue, (O. Meiri, Y. Bloch & Y. Kaplan  eds.),   Jerusalem 2018, pp. 141-154
 64.     "Analysis of the Blue Color from Textile Gr11Q31a", J.B. Humbert and M. Fidanzio, (eds), Khirbet Qumrân et Aïn Feshkha IVA: Cave 11Q. Archaeology and New Scroll Fragments, NTOA.SA8A, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 2019. pp. 123-124 (With N. Sukenik, A. Varvak & D. Iluz).
 65.    "The Scarab – The Idol that Rolls in Dung", Biblical Archaeology Review, 46/3   (2020), pp. 52-55
 66.        "Early evidence of royal purple dyed textile from Timna Valley (Israel)", Plos One (2021) (With N.Sukenik ,D. Iluz, A. Varvak, O. Shamir & Erez Ben-Yosef)              https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0245897