שימור מסורות בעלי החיים הטהורים

שימור מסורות בעלי החיים הטהורים הינו פרויקט מחקר רב תחומי המשלב היסטוריה, זואולוגיה והלכה, אשר לחלקו שותפים אישים אחדים ובהם הרב פרופ' ארי ז'יבוטפסקי וד"ר ארי גרינספן והרב ד"ר חננאל סרי. מדובר בתיעוד של מסורות כשרות אותנטיות מפני זקני הדור הקודם מכל קהילות ישראל והצלתן למען הדורות הבאים. התיעוד והמסורת נעשה באמצעות ראיון של מאות מידענים, צילום ופעילויות של הפצת מסורות בפומבי, כמו בסעודות המסורת. לצד זאת, פרסום של ספרים ומאמרים רבים בתחום.  עבודה זו נעשית בשיתוף פעולה ובהנחיה של רבנים גדולים ובעלי סמכא בתחום.  בין בעלי החיים שתועדו היא מסורת אכילת חוגלות, פניניות ופסיונים, שלו, דרור וציפורי שיר נוספות וכן יונקים כמו: איילים וצבאים. מחקר בפני עצמו היה תיעוד אכילת הארבה הכשר בימינו בקרב קהילות תימן וצפון אפריקה. המחקר עוסק גם בסוגיות אקטואליות, כגון מתן הכשר בימינו לבשר הג'אמוס בפרויקט המשותף, לרבנות הראשי, ביצור היתר אכילת עוף הברברי  ובקר ה"זבו".

שימור מסורות בעלי החיים הקדומים

שימור מסורות בעלי החיים הקדומים

במהלך המחקר נבחן לעומק סוגיית כשרות הג'ירפה באמצעות ניתוחים אנטומים בשיתוף רבנים וצוות הספארי. מחקר יוצא דופן בשיתוף ד"ר דוד אילוז וד"ר עוזי מרין בחן את תקפותו של קריטריון גיבון החלב לכשרות בעלי חיים. בדיקה של חלב של יונקים טהורים וטמאים הראה שרק חלב של בעל חיים טהור מגבן. זהו קריטריון מעשי שהתקבל להלכה ומאפשר לפוסקי ההלכה להכריע בסוגיות שנויות במחלוקת, כמו לגבי כשרותו של האייל האדום.

 

כתבה בידיעות אחרונות בנושא חלב הג'ירף

כתבה בידיעות אחרונות בנושא חלב הג'ירף

מחקרים בתחום כשרות בעלי החיים:

ספרים: 

מסורת העוף, תל-אביב תשס"ד

הארבה במסורת ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן תשס"ד

 

מאמרים:

 • "כשרותו של הארבה", תחומין, יט (תשנ"ט), עמ'  299-283 (בשיתוף עם ח' סרי).
 • "הפולמוס על כשרות החסידה  (Ciconia)בימי-הביניים", סיני, קכח (תשס"ב), עמ' קלה- קמו.
 • "לסוגיית כשרותו של תרנגול ההודו", בד"ד 13 (תשס"ג), עמ' 69 – 89.
 • "כשרות הטווס", שנה בשנה, מג (תשס"ג), עמ' 203-210.
 • "פרויקט שימור מסורת בעלי החיים הטהורים", המעין, מג/ב (תשס"ג), עמ' 36-40 (בשיתוף עם  א' זיבוטפסקי).
 • "אכילת צפורי דרור (עצפר) במסורת יהודי תימן", אפיקים, קכג-קכד (תשס"ג), 51 – 52.
 • "כשרות הג'ירף לאכילה – דו"ח ניתוח", תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 491 – 499 (בשיתוף עם ארי זיבוטפסקי ודני זיבוטסקי).
 • "כשרות העוף פניניה", תחומין, כג (תשס"ג), עמ' 500 – 508.
 • "בעקבות 'סעודת ההלכה'", על אתר, יב (תשס"ג), עמ' 109 – 112.
 • "מסורת העופות הטהורים של קהילות איטליה", סיני, קלב (תשס"ג), עמ' קלג-קמד.
 • "נס השלו וכשרותו", תהודת כשרות, 26 (תשס"ג-תשס"ד), עמ' 13 – 22.
 • "כשרות הברברי והמולרד", המעין, מד/א (תשס"ד), עמ' 35 – 42 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 • "אכילת חגבים: שימור שקיעי תרבות תלמודית בקרב יהודי תימן", עטרת יצחק (י' טובי עורך), נתניה תשס"ד, עמ' 177 – 196.
 • "כשרות בקר היאק", תהודת כשרות, 27 (תשס"ד), עמ' 17 – 18.
 • "בעקבות הארבה", תהודת כשרות, 32 (תשס"ה), עמ' 35 – 38.
 • "כשרות הג'אמוס", תחומין, כז (תשס"ז), עמ' 379 – 387 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 • "גיבון חלב כקריטריון כשרות להבחנה בין בעלי חיים טהורים לטמאים", בד"ד 21 (תשס"ט), עמ' 75 – 94 (בשיתוף עם ד' אילוז וע' מרין).
 • "קרב תרנגולים", עת-מול, ל 2 (תשס"ה), עמ' 20 – 22.
 • "כשרות האיל והצבי", תחומין, כט  (תשס"ט), עמ' 162 – 172 (בשיתוף עם א' זיבוטפסקי).
 • "הזֶבּוּ בארץ ישראל: בקר עם חטוטרת", קתדרה, 157 (תשע"ו), עמ' 7 – 32.
 • "לטהר את הטהור: עוד בענין כשרות הברבר ((Muscovy", המעין, נא/א  (תשע"א), עמ' 47 – 54.
 • "על תולעים כשרות שבגבינה וכינים שמותר להרוג בשבת" אמנות עתיך, 116 (תשע"ז), עמ' 115 – 119.
 • "מסורת הכשרות של בעלי החיים הטהורים בקרב קהילות ישראל במרוצת הדורות", עולמות נפגשים: המדעים בעולמה של היהדות" (א' גוטליב עורך), רמת גן תשע"ח, עמ' 136 – 144.
 • "סירוס בעלי חיים לצורך פיטום", המעין, 225 (תשע"ח), עמ' 60 – 66.

פרסומים בלועזית:

“The eating of locusts in Jewish Tradition after the Talmudic Period”, Torah u-Madda Journal, 11 (2002), pp. 186-202.

"The Halachic tale of three American birds: Turkey, Prairie Chicken, and Muscovy Duck”, Journal of Halacha and Contemporary Society, 46 (2003), pp. 81-103 (with A. Zivotofsky).

“Giraffe: A Halakhically oriented dissection”, The Torah u-Madda Journal, 11 (2002-2003),  pp. 203-221 (With A.Z. Zivotofsky & D.  Zivotofsky).

"Identifying the ancient Shibuta”, Environmental Biology of Fishes, 75 (2006), pp. 361-363.  (With A.Z. Zivotofsky & D. Zivotofsky).

  "Fishy Tale: Identifying the Talmudic Shibuta”, The Jewish Observer, 39 (2006), pp.  31-35.

 "Captive Gazelles in Iraqi Jewry in Modern Times in Relation to Cultural Practices and Vernacular Housing", Journal of Modern Jewish Studies,   8 (2009), pp. 23–39 (With E. Nissan).

 "The Contribution of Archaeozoology to the Identification of the Ritually Clean Ungulates Mentioned in The Hebrew Bible", Journal of Hebrew Scriptures, 10 (2009), pp. 2-24 (With R. Bouchnick and G.  Bar-Oz)

 "Clarifying Why the Muscovy Duck is Kosher: A Factually Accurate Response", Ḥakirah, 11 (2022), pp. 159-174 (with A. Zivotofsky).

 "Biblical Milk Taboos and Scientific Methodology with Ancient Nomenclature", Natural Resources, 2/4 (2011), pp. 240-243       (with D. Iluz, M. Goldberg, U. Merin & Y. Katz).

"What They Served at the Banquet for the Wedding of Shim'on Nathan's Daughter: Considerations on the Sense of tsvi, in Sources from East and West", Australian Journal of Jewish Studies, 26 (2012) pp.  95 – 129 (with E. Nissan).