The stories behind the research

האם החסידה כשרה ?

האם החסידה כשרה ? לכאורה השאלה המובאת בכותרת היא מוזרה; החסידה הרי נזכרת במפורש בתורה ברשימת  העופות הטמאים (ויקרא יא יט; דברים יד יח). אולם מסתבר

read more »

צמר חיה שבים

בתקופת המקרא, המשנה והתלמוד שימשו הפשתים וצמר הכבשים (ומעט שער עיזים) כמקור עיקרי במלאכת הטוייה והאריגה. מלבדם היו ידועים בשימוש נדיר עוד כמה מיני צמר

read more »

כשרות הג’אמוס בקהילות ישראל

כשרותו של הג’אמוס הג’אמוס  (Bubalus bubalis) הוא מין בקר מבויית  או מבויית למחצה, שמוצאו מדרום מזרח אסיה ומשם הועבר לפני מאות שנים למזרח התיכון ומשם

read more »